ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่านการประเมินในโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6

 

      ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นั้น

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ผลการพิจารณาปรากฏว่า “คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ผ่านการคัดเลือกการร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561” โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 14 สถาบัน 49 หน่วยงาน จำแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน 2 หน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะวิชา 47 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่ผ่านการการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) จำนวน 18 หน่วยงาน

สามารถดูรายละเอียดข่าวได้ที่ http://www.edpex.org/2019/07/edpex200-6.html 

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ