ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมอย่างอบอุ่น
      โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ
รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม, ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ผอ.อณัชปกร สาระรัตน์ และ นายประสาท แสนไชย  ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมซึ่งเป็นที่ประทับใจอันได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ, การกล่าวคุณูปการของผู้เกษียณ, การฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณ, การมอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่ผู้เกษียณ รวมไปถึงการแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน ในตรีมงาน “เกษียณนี้ไปนอนนา” เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้เกษียณทั้ง 4 ท่านอีกด้วย

ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร