ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 158 คน พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม จำนวน 61 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต นอกจากนี้แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน อีกทั้งได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในคืนวันเดียวกัน

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์