ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะสาธารณสุขศาตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ทบทวน SWOT, กำหนดกลยุทธ์/โครงการ ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ปีงบประมาณ 2563 - 2566 และ นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย โดยได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย และระดมสมองเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มบริหารจัดการ (ฝ่ายสนับสนุน)

2. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

3. กลุ่มด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศ

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ