ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม หนุนสายสนับสนุน เพื่อ “พัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยได้รับเกียรติวิทยากร คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ให้การบรรยายแนะนำและฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเตียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลาการสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์

          

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, สุจิตรา พลเชียงสา