ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบ “อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ” จากโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน "อุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเหยียบ" จำนวน 5 ชุด แก่ทางคณะฯ สำหรับไว้ให้บริการบุคลากร, นักศึกษา และผู้มาติดต่องานภายในคณะฯ โดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, ศุภานัน  พรมขอนยาง