ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

00

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่ รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน, รศ.ดร.ประจักร บัวผัน, ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง, รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรมนางกุศล รักญาติ, นายสมจิตร วินากร, นางรัดดา ปิติ,

 นายเสวียน เพ็งพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นประธานในพิธี และในพิธีมีการจัดงานในรูปแบบ On-Site และ Online

   
   
    
    

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร