ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ VR Headset

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ VR Headset จาก ศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการในห้องสมุด เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร