ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.นิคม ถนอมเสียงรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพและนางสาวจิดาภา พลางวันผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และบุคลากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะฯ ปลูกต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคณะ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม เหมาะสำหรับการทำงานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ

 

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร