ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล

ต่อเนื่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล โดยจัดอบรมหัวข้อเรื่อง “PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” วันที่ 8 ก.ค. 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง DAMASAC อาคารเลื่อน สุริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเชิญ อาจารย์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ
 
ภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร
ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ