กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในการเปิดประชุม ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR ระดับหลักสูตร)

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ