กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations”

    วันที่ 28 เมษายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดย รศ.ดร.สุนิสาชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Indoor air and Biomass: Sources and IARC Evaluations” ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านพิษวิทยาจากต่างประเทศ คือ Professor Dr. Herman N. Autrup, Fellow ATS and Professor Emeritus from Aarhus University, ประเทศ Denmark  โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ให้การต้อนรับ
     ในการการจัดการบรรยายครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนเพื่อการดำเนินงานด้านวิจัยพิษวิทยา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อไป

                                     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย: ศรศักดิ์  อุระ