กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานศึกษาคุณภาพระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของระบบผลิตน้ำประปา และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น Green and Smart Campus

ในช่วงเช้าวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ Professor Yoshinobu Ishibashi ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตน้ำประปาและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อม อาจารย์ ดรฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาล      ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณชุตินันท์ สิงห์ภู่ วิศวกรหน่วยประปา เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์