กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมทำกิจกรรม OD “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์ละบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทิน ชนะบุญ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรม OD เพื่อสร้างพลังการทำงานเป็นทีมและกิจกรรมสันทนาการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการศึกษาดูงาน อันได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระสมุทรเจดีย์ (เจดีย์กลางน้ำ), สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, และศึกษาดูงานเชิงเกษตร ณ สวนสุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

ภาพการทำกิจกรรม OD ณ โรงแรมคันทารี เบย์ ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร