กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Startup Thailand 4.0 for Health ณ จ.นครพนม

ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากร ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" สำหรับอาจารย์ภายในคณะฯ นำโดย รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล หัวหน้าโครงการฯ นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 23 ท่าน ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" ในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะริเวอร์ โฮเตล จังหวัดนครพนม สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ "Startup Thailand 4.0 for Health" สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ และคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมกันเข้าศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและการบรรยายพิเศษ

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : กุศล รักญาติ และ ศรศักดิ์ อุระ