กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

“ชาวสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” 1-3 สิงหาคม 2560

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ โดยได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้จัดตั้งกิจกรรม “รับบริจาคปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” โดยได้เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาค แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยฯ โดยเปิดรับเงินบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งมอบและช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน(จังหวัดสกลนคร) โดยในครั้งนี้ ได้รับยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 48,499 บาท

ทั้งนี้ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในเบื้องต้นได้ส่งมอบให้กับ คุณบุญนาค แพงชาติ ศิษย์เก่าคณะฯ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครแล้ว จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของผู้ประสพภัยจากการออกสำรวจพื้นที่ และส่งมอบให้กับ ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ ศิษย์เก่าคณะ ซึ่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใช้ในการทำบุญบรรเทาทุกข์ให้กับพระในวัดที่ประสพภัยน้ำท่วม ซึ่งลำบากไม่น้อยไปกว่าญาติโยม จำนวน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 33,499 บาท จะส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป ขออานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทำร่วมกันครั้งนี้หนุนนำให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว บริวาร และญาติมิตร มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ประสพแต่ความสุข ความเจริญ และขอขอบคุณทุกท่านครับ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ กล่าว

โอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณสายธารน้ำใจ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยฯ โดยมีรายนามผู้ร่วมแบ่งปันดังนี้ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, รศ.กาญจนา นาถะพินธุ, รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง, ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, ดร.อภินันท์(PH14), รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู, ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, อ.พจน์ ภาคภูมิ, ดร.อัศมน(PH9), รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม,ร ศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, รศ.เบญจา มุกตพันธุ์, ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ, รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ศิษย์เก่าฯ รุ่น 12,คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ใจบุญท่านอื่นๆที่ได้ที่ไม่ได้ออกนามมาในครั้งนี้   

รายงานข่าวโดย : ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ และ นายศรศักดิ์ อุระ