กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง รับรางวัลระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง หรืออาจารย์แจ๋ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัล Young Professional Award ด้าน Occupational Cancer Research และได้รับทุนจาก MEDICHEM Board (Occupational Health in the Industry) ให้ไปนำเสนอผลงานด้าน Occupational Health and Safety in Thailand ในการประชุม The 45th International MEDICHEM Congress 2017 : Occupational Carcinogen ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 

ภาพโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์