กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs): Where and how we have started?”

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs) : Where and how we have started?” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านทูตสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ASEAN and Sustainable Development” การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนิเซีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน

การประชุมดังกล่าวแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Workshop on Applying Spatial Analysis in Public Health” ตลอดทั้งวัน และวันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นพิธีเปิดประชุม การบรรยายพิเศษจาก นายแพทย์ศุภมิตร ชุนห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในหัวข้อ “Health Challenges and Answers: Thailand Experiences” และเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs): Where and how we have started?” โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และอินโดนิเซีย ร่วมเวทีเสวนา ในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในรูปแบบปากเปล่า และโป้สเตอร์ ในหัวข้อ ปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม โภชนาการ และการให้บริการระบบสุขภาพ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ University of Health Science ประเทศลาว Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม International Rescue Committee ประเทศเมียนมาร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ

นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, และ น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์ รายงานข่าว