กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะสาธารสุขศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ นำทีมผู้บริหารคณะฯ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับหัวหน้างาน,หัวหน้าหน่วย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางพัฒนาคณะฯสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ