กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คืนสู่เหย้าชาว สา’สุข มข. และชื่นชมยินดี มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดงานกีฬาภายในเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สนามกีฬาจากโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬามหาสนุก ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนาน

ในช่วงเย็นเป็นงาน “คืนสู่เหย้าชาว สา’สุข มข.” ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์น้องพี่ชาวสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมในค่ำคืนดังกล่าวมีการแสดงมุฑิตาจิตต่อคณาจารย์ การร้องเพลงคณะร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การเล่าเรื่องราวในอดีตโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า การแสดงแสงสีเสียงของศิษย์รุ่นปัจจุบัน และการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป 

ในงานคืนสู่เหย้าที่ผ่านมามีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

  • เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน มี 2 ท่าน คือ

1. นางสาวเพ็ญศรี รักผักแว่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 4 สถานที่ทำงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

2. นายวิชัย เนียมมูล ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 18 สถานที่ทำงาน บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด  กรุงเทพฯ

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ มี 2 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 4 สถานที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ดร.จริยา อินทรรัศมี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 2 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สถานที่ทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน มี 2 ท่าน คือ

1. อาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช ตำแหน่ง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 4

สถานที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ดร.ไพฑูรย์ งามมุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2 หลักสูตร วท.บ. รุ่นที่ 9

สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

  • ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบัณฑิตศึกษา มี 2 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงศกร ตันติลีปิกร ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ (สกว), ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถานที่ทำงาน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2. นางจิรัฐิติกาล ดวงสา ตำแหน่ง นักโภชนาการ ชำนาญการ

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ

สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา

 

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ