ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ergonomics and Risk Assessment Program of WMSDs : Protective Equipment, Comfort and Prevention at Work” เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณจีรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสู่สาธารณะ อันเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานผู้จัดอบรมในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อการอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครมามากเกินโควตา ซึ่งมาจากส่วนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องด้านนี้

 ภาพกิจกรรมการจัดอบรมในวันดังกล่าว

ถ่ายภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นางสาววรวรรณ  ภูชาดา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการระบาดและชีวสถิติ)