ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

งานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรม “ให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานคลังและพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์และบุคลากรในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง และด้านการพัสดุ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเพื่อนำไปในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก นายอณัชปกร สารรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้

ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ