ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "ในหัวข้อ การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น”  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ มาให้ความรู้, เทคนิค และวิธีการเขียนเอกสารประเมินค่างานในตำแหน่งงานต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 โดยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนางาน พัฒนาคน และตำแหน่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ