ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ”

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 1 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตั้งคำถามการวิจัย และการสืบค้นบทความวิจัย

 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย