ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ EdPEx 200

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้เรื่อง EdPEx 200 และเติมประสบการณ์เสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศกับห้องเรียนกลางแจ้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์สากล (ทุ่งค่าย) ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประเมินครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์สากล(ทุ่งค่าย) และ 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์