กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หนุนนักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน

      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการเปิดโครงการ “จ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561) โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ จำนวน 150,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน การอาชีพ ฝึกทักษะชีวิตและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกด้วย

       การดำเนินการโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานภายในกองบริหารงานคณะฯ และประจำสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการฯ

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ