กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1

      ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีผู้เข้ารวมอบรมซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลด้านโรค NCD และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลฐานข้อมูลด้าน NCD จาก สสจ. สคร. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด จากเขตสุขภาพที่ 7 และ 8

      การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลของโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนหน่วยงานด้านวิชาการสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โครงการดังกล่าวฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นหัวหน้าโครงการ “การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อสำหรับประเทศไทย” และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อิทนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์วิทชย เพชรเลียบ สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ