กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และบุคลากรประจำสาขาวิชา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และ โรงพยาบาลโพนทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561

โพสต์ข่าวจาก Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Supanan Promkhonyang

รวบรวมและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ