กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2561

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี และบุคลากร เข้าร่วมงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรีย์ จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 8 ท่าน ดังนี้

 

1. นางสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล

ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

 

2. รศ.ยุพา ถาวรพิทักษ์

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

 

3. รศ.พงษ์เดช สารการ

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
และรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

4. รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

5. ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

6. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล

ได้รับรางวัล ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

7. ผศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส

ได้รับรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

8. อ.ดร.พรพิมล  ชูพานิช

ได้รับรางวัล ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ทั้งนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีและขอยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทุกท่าน ที่อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง

ภาพบรรยากาศ

นางสุดาวดี  ชัยเดชทยากุล

รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์

ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล

ผศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส

อาจารย์ ดร.พรพิมล  ชูพานิช

เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ, รายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์