กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญของการทำข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อ (1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ทางด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างสองหน่วยงาน  ซึ่งหลังจากทำ MOU แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย