กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์

ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The Cochrane Systematic Reviews: evidence to support healthcare decision" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย