ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และคณะฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านวิชาการฯ

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม  ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย ได้รับเชิญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย  “Systematic Review & Meta-analysis course for Quantitative and Quantity Publication” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย