กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดอุดรธานี

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

รองศาสตราจารย์ กาญจนา  นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี นำทีมโดย นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากร จำนวน 20 คน ในโครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสาธิตโปรแกรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยากรบรรยาย โดย นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Application & Visualization Idea by Pro-XMind for Efficiency” และ นายศรศักดิ์  อุระ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ Google Application” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มจธ. กรุงเทพฯ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 37 คน เข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอันดับต้นๆ ของเอเชีย

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แลกเปลี่ยนในหลายประเด็นในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กร การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับแผน งบประมาณ และระบบสารสนเทศ รวมถึงนโยบายด้านสวัสดิการแก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกำกับของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน หรือมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ตัวอย่างจากผลการจัดอันดับให้เป็น Green University หรือ มหาวิทยาลัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในอันดับ 1 ใน พ.ศ. 2553 ของประเทศไทยและปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ และเกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงทัศนคติของผู้บริหาร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติต่อไป