กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

ชื่นชมและยินดีกับสโมสรนักศึกษา,นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ โอกาสได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ในการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสโมสรนักศึกษา,นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันในทุกภาคส่วน ผลให้ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" ในการประกวดกระทงขนาดใหญ่ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม(รับถ้วยรางวัลจากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี) ทั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นในงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ”(Sithan KKU Festival 2017) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 จัดโดยสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณะสาธารสุขศาสตร์ โดยคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ นำทีมผู้บริหารคณะฯ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ร่วมกับหัวหน้างาน,หัวหน้าหน่วย ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อกำหนดนโยบายแนวทางพัฒนาคณะฯสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs): Where and how we have started?”

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs) : Where and how we have started?” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านทูตสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ASEAN and Sustainable Development” การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน การประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนิเซีย รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน

การประชุมดังกล่าวแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 25 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Workshop on Applying Spatial Analysis in Public Health” ตลอดทั้งวัน และวันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นพิธีเปิดประชุม การบรรยายพิเศษจาก นายแพทย์ศุภมิตร ชุนห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในหัวข้อ “Health Challenges and Answers: Thailand Experiences” และเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “Health Challenges in Sustainable Development Goals (SDGs): Where and how we have started?” โดยมีตัวแทนจากประเทศไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และอินโดนิเซีย ร่วมเวทีเสวนา ในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ ทั้งในรูปแบบปากเปล่า และโป้สเตอร์ ในหัวข้อ ปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม โภชนาการ และการให้บริการระบบสุขภาพ

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ University of Health Science ประเทศลาว Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม International Rescue Committee ประเทศเมียนมาร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรมในงานประชุมวิชาการ

นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, และ น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์ รายงานข่าว

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง รับรางวัลระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง หรืออาจารย์แจ๋ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ได้รับรางวัล Young Professional Award ด้าน Occupational Cancer Research และได้รับทุนจาก MEDICHEM Board (Occupational Health in the Industry) ให้ไปนำเสนอผลงานด้าน Occupational Health and Safety in Thailand ในการประชุม The 45th International MEDICHEM Congress 2017 : Occupational Carcinogen ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 

ภาพโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

องค์การจัดการน้ำเสียฯ ร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจรเผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติงานเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อ “เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างวินัยคนในชาติ”

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร เผยแพร่ภารกิจการปฏิบัติงานเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย ในหัวข้อ เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างวินัยคนในชาติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ‎

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชการที่ 9

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม ร่วมใจกันปลูกต้นดาวเรือง ดอกไม้สีเหลือง ณ บริเวณป้ายขอนไม้หน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมให้ดอกดาวเรืองบานพร้อมกันทั่วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี ถึงในหลวงรัชการที่ 9 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ถ่ายภาพโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ