กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์คว้ารางวัลกระทงและขบวนแห่

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดตบแต่งกระทง    เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 จัดขึ้น ณ บึงศรีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกระทงที่ประดิษฐ์ขึ้นจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรางวัลชมเชย ประกวดขบวนแห่กระทง ณ เวทีหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนวคิดของขบวนแห่กระทง คณะสาธารณสุขศาสตร์

ป่าหิมพานต์

                   หิมพานต์ทิพย์แดนสรวงแห่งพงไพร      เหล่าปวงเทพทวงไทสถิตที่

          อโนดาตธารางามเคียงคีรี                            มีพร้อมพักตร์ยักษ์ฤาษีนาคเทวา

          มักคะนารีผลงามสะพรั่ง                              พญาครุฑแกร่งดุจดั่งขุนภูผา

          กินรีรูปโฉมเปรียบอัปสรา                    ล้านพรั่งพร้อม อยู่ในป่า พนาวัลย์

          ในดินแดนป่าหิมพานต์มีเขาไกลลาสที่เป็นบ่อเกิดของแหล่งน้ำ เป็นหุบเขาที่เป็นต้นน้ำไหลลงมากลายเป็นสระอโนดาต ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลาย และยังรวมไปถึงแหล่งน้ำนี้ยังมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ภายในป่า ไม่ว่าจะเป็น เหล่ากินรี ที่ต่างก็อาศัยน้ำจากสระอโนดาตในการใช้ชีวิต เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เหล่าปักษา กินรี กินนร ในป่าต่างมารวมกันขอขมาพระแม่คาด้วยกระทง

          บรรจงพับกระทงน้อยรอยระยับ            แสงเทียนจับรับเดือนแรมแซมพฤกษา

          กระทงน้อยยกเหนือหัวขึ้นวันทา           ขอขมาคงคาท่านนิรันดร์เทอญ

แนวคิดขบวนรณรงค์ เรื่องยาเสพติด

          เป็นการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมในเชิงบวก โดยมีแนวคิดที่ว่าให้นักศึกษา อยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงอันตรายจากการเสพสารเสพติด  และโทษของการสูบบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพ

 
   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดฝึกอบรมเตรียมรับการตรวจประเมิน EdPex

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมชี้แจงและฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPex ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 วัน ซึ่งวันแรกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาว์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา EdPex ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และ ในวันที่สอง ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ในช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ ได้บรรยายเรื่องการเขียนรายงานประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPex และในช่วงบ่าย นางภาวนา กิตติวิมลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้นำบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการเขียนรายงาน ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPex มากยิ่งขึ้น   

   

 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กฤษกร ดีสุรกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา  09.00 น. ณ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลด้านสถิติ (DAMASAC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมผู้บริหาร และหัวหน้างาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหารเข้าต้อนรับและนำเสนอ การบริหารงานในภาพรวม หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตร และแนวทางการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน EdPex และการนำเสนอ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายอณัชปกร สาสระรัตน์ เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
          เวลา 13.30 น คณะศึกษาดูงานได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มเพื่อเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มแรก นำทีมโดย ดร.ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์  ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พัฒนาวดี พัฒนาถาบุตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เข้าเยี่ยมชม ภาควิชาต่างๆ และงานบริการการศึกษาที่ดูแลเรื่อง การบริหารหลักสูตร กลุ่มที่ 2 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมงานนโยบายและแผน และกลุ่มที่ 3 นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมงานประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนคณะศึกษาดูงานจะเดินทางกลับมหาวิทยาลัย 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ

นักศึกษานานาชาติ ร่วมงานประเพณีออกพรรษา

นักศึกษานานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีป บูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนักศึกษาชาวต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย ก้าวไกลสู่อินเตอร์ ในงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีป บูชาพุทธกตัญญู ประจำปี 2556 ณ ลานน้ำพุ ริมบึงแก่นนคร ซึ่งจัดโดย เทศบาลนครขอนแก่น และมีนายธีรศักดิ์ ฑีฒายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม
นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพพม่า และเวียดนาม ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ และร่วมพาแลง พร้อมทั้งชมการแสดงจากชุมชนในเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ รำเตี้ยโนนทัน รำฮีต และหมอลำกลอน  นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษายังได้ร่วมร้องเพลงขับกล่อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แนะแนวให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนน้ำพองศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ อาจารย์ รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ   บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม เรื่อง หลักสูตรการเรียน การสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์  

   

60 ปี บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

60 ปี บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

"วันวานร่วมฟันฝ่า  วันข้างหน้าใจผูกพัน

วันนี้ร่วมจิตอธิษฐาน  ขอให้ท่านจงสุขใจ

งานเลี้ยงย่อมเลิกรา  จะเร็วช้าต้องมาเยือน

คิดถึงไม่ลืมเลือน   แม้เดือนปีไม่คลีคลาย

ขอให้พบประสบสุข   ไม่มีทุกข์และผองภัย

มีชีวิตที่สดใส    ตราบชั่วฟ้าดินสลายเทอญ.."

(โดย: อณัชปกร สาระรัตน์)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556 แด่ รศ.พรทิพย์ คำพอ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข รศ.เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา นายนครนพ จำปางาม หัวหน้างานบริหารและธุรการ และนายประยอม มณีนพ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องตักศิลา โดยมีกิจกรรมการรำบายศรีสู่ขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ และร่วมรำวงกับวงหมอลำกลอนคณะศิลปกรรมศาสตร์