ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์

ผศ.ดร. พอใจ พัทธนิตย์ธรรม ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "The Cochrane Systematic Reviews: evidence to support healthcare decision" สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการจ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หนุนนักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน

      วันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมการเปิดโครงการ “จ้างงานเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี” โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียน (ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561) โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ จำนวน 150,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน การอาชีพ ฝึกทักษะชีวิตและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้พิเศษระหว่างเรียนอีกด้วย

       การดำเนินการโครงการฯ ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานภายในกองบริหารงานคณะฯ และประจำสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 18 คน พิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการฯ

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1

      ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีผู้เข้ารวมอบรมซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลด้านโรค NCD และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดูแลฐานข้อมูลด้าน NCD จาก สสจ. สคร. โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด จากเขตสุขภาพที่ 7 และ 8

      การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลของโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนหน่วยงานด้านวิชาการสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาวิชาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โครงการดังกล่าวฯ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อาจารย์จากหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เป็นหัวหน้าโครงการ “การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อสำหรับประเทศไทย” และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. (วิทยาเขตปัตตานี) อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อิทนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แพทย์หญิงพันธนีย์ ธิติชัย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ อาจารย์วิทชย เพชรเลียบ สาขาวิชาอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และบุคลากรประจำสาขาวิชา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และ โรงพยาบาลโพนทอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561

โพสต์ข่าวจาก Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย : Supanan Promkhonyang

รวบรวมและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณุสขศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ” ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีเข้าใจหลักการการคาดการณ์ความต้องการกำลังคน การวางแผนและการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังกำลังคนด้านสุขภาพในระดับองค์กร และสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกำลังคนได้

โครงการดังกล่าวฯโดยมี อาจารย์ ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ เป็นเจ้าของโครงการฯผู้ดำเนินรายการ และเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ดร. นพ. ฑิณกร โนรี ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, นพ. ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นพ. ไพโรจน์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย, นางสาวอัญชลี โสภณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ. อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น ในการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักบริหารการสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน/การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ/ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ 12 เขตบริการฯ

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมขบวนแห่พุทธบูชา บุญเดือน 5 ม. ขอนแก่น และจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรคณาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดี นำนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่ งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณบึงสีฐาน โดยแต่ละคณะวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างครึกครื้น และในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมขบวนแห่อย่างพร้อมเพรียงกัน ในช่วงเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันปีใหม่ไทย มีนักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปีเข้าร่วมรดน้ำขอพรคณาจารย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่นตลอดทั้งวัน 

   
   
   
   

ถ่ายภาพ : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์