ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 และแนวทางการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ ปี 2561 ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานในการเปิดประชุม ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR ระดับหลักสูตร)

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นำโดยนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว ประจำปี 2560 ในงาน“ม่วนซื่น สำราญ สงกรานต์ สา’สุข” ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานเปิดในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย

   
   
   
   
   

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณบดีนำบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสงกรานต์ มข. ใน "งานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำบุคลากร และนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมงานสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน "งานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย" ณ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, ข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล, รายงานโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

หลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

วันที่ 31 มี.ค. 2560 หลักสูตรสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การตรวจรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ เป็นวิทยากรร่วมกับ อาจารย์ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม และคณะฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 130 ท่าน

ภาพประกอบข่าว : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

 

DAMASAC คณะสาธารณะสุขฯ ร่วมออกบูธแสดง CKD รักษ์ไต Mobile Application ในมหกรรมสุขภาพวันไตโรค World Kidney Day 2017

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์ ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสเยี่ยมชมบูธของศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ และยังได้แสดงระบบการดำเนินงานของ “CKDNET” ทั้งนี้ได้แนะนำ “CKD รักษ์ไต Mobile Application” ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการร่วมมือของโครงการ CKDNET และ DAMASAC เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคไต ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดบูธแสดง CKD รักษ์ไต Mobile Application มีการแนะนำประโยชน์ของการใช้งาน CKD App. ขั้นตอนการติดตั้ง และแนะนำวิธีการใช้งาน โดยการจัดบูธแสดงในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ การเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไต ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งผู้ลงนามประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลชัยภูมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายแทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นางสาวจันทร์จิรา การกันหา

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ Chang Gung University Taiwan ประเทศไต้หวัน

ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2560 นำโดย ผศ.ดร.รุจิรา ดวงสงค์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และ ผศ.ดร.นิรมล  เมืองโสม หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสูตร สม.             สาขาสุขศึกษาฯ และ สม.ทั่วไป ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และนำเสนองานวิจัย          ณ Chang Gung University Taiwan ประเทศไต้หวัน

ข่าวโดย : ศุภานันพรมขอนยาง