ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข ผู้ปกครองอุ่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข” คณบดี ยืนยันกับผู้ปกครอง จบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ“สานสัมพันธ์ครอบครัวชาวสาธารณสุข” ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ กว่า 120 คน และได้กล่าวถึงความพร้อมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทำงาน ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงแผนการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังยืนยันว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีงานทำ ซึ่งช่วยลดความกังวลใจ ของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ยังได้กล่าวถึง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และลักษณะงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในบริบทของคณะฯ มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังได้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษา รวมทั้งการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง โดยมี คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร. ชนัญญา กาสินพิลา อาจารย์วิภารัตน์ โพธิ์ขี และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ ร่วมตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองด้วย

เพื่อให้ผู้ปกครองอุ่นใจ ก่อนเปิดภาคเรียน นายอนุรักษ์ เครือวัลย์  นายกสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้นำทีมสโมสรนักศึกษา ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา การลงทะเบียน การแต่งกาย กฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ชี้แจงกิจกรรมรับน้องใหม่ และกิจกรรมการร้องเพลงประจำคณะฯ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้ทราบ ซึ่งทีมกรรมการสโมสรนักศึกษาดังกล่าวได้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ซึ่งเน้นการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา เป็นวิทยากรอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา


 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จังหวัดอุดรธานี

คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

รองศาสตราจารย์ กาญจนา  นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี นำทีมโดย นายประหยัด พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 และบุคลากร จำนวน 20 คน ในโครงการศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสาธิตโปรแกรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยากรบรรยาย โดย นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Application & Visualization Idea by Pro-XMind for Efficiency” และ นายศรศักดิ์  อุระ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ Google Application” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มจธ. กรุงเทพฯ

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 37 คน เข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์ กระบวนการต่างๆ ที่ทำให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอันดับต้นๆ ของเอเชีย

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แลกเปลี่ยนในหลายประเด็นในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในองค์กร การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกับแผน งบประมาณ และระบบสารสนเทศ รวมถึงนโยบายด้านสวัสดิการแก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกำกับของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในหลายๆ ด้าน หรือมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ตัวอย่างจากผลการจัดอันดับให้เป็น Green University หรือ มหาวิทยาลัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในอันดับ 1 ใน พ.ศ. 2553 ของประเทศไทยและปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของเอเชีย มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสร้างความผาสุกในองค์กร ในครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียนในอนาคตอันใกล้ และเกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กร แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงทัศนคติของผู้บริหาร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติต่อไป