ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้ EdPEx 200

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดถ่ายทอดความรู้เรื่อง EdPEx 200 และเติมประสบการณ์เสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเชิงนิเวศกับห้องเรียนกลางแจ้ง ณ สวนพฤกษศาสตร์สากล (ทุ่งค่าย) ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความรู้การประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประเมินครั้งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เข้าศึกษาดูงาน สวนพฤกษศาสตร์สากล(ทุ่งค่าย) และ 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

มข. ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์โสมฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวาย ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ เข้าเฝ้าขอประทานถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประทานถวาย ฉลองพระองค์ครุย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ขอประทานถวาย สูจิบัตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ขอประทานถวาย ผ้าไหมพื้นเมือง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
 
            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระทัยมุ่งมั่นอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณานุคุณประโยชน์ต่องานบริการสาธารณสุข ทรงตระหนักถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาลในวงวิชาการสาธารณสุข และเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบไป
 

ขอบคุณภาพ: สํานักข่าวไทย TNAMCOT และ ข่าว ท.ท.บ 5
รายงานข่าวจาก : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดย : Boripat Tasee
 

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ”

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและสถิติ” ระยะที่ 1 ซึ่งได้เชิญคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ นำโดย ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย เป็นวิทยากรในการบรรยายแก่นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตั้งคำถามการวิจัย และการสืบค้นบทความวิจัย

 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "ในหัวข้อ การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น"

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในหัวข้อเรื่อง “การเขียนประเมินค่างานและแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น”  โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ มาให้ความรู้, เทคนิค และวิธีการเขียนเอกสารประเมินค่างานในตำแหน่งงานต่างๆ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 โดยผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนางาน พัฒนาคน และตำแหน่งงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว : กรุณา โสฬสจินดา, รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

งานคลังและพัสดุ จัดโครงการอบรม “ให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ”

วันที่ 7 มีนาคม 2561 งานคลังและพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์และบุคลากรในด้าน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินการคลัง และด้านการพัสดุ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุเพื่อนำไปในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก นายอณัชปกร สารรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ และ นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้งนี้

ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Fukui University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะอาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Professor Katsuji Onoda จาก Fukui University พร้อมด้วย Mr. Wataru Ikezaki และ Mr. Kenji Ohashi จากบริษัท Eiken Chemical ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคณะดังกล่าวได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์