ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. | งานคืนสู่เหย้าชาวสา'สุข ประจำปี 2561 | ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2561 นี้

  • วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

| วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
   ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์

| งานประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์  เรื่อง "4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์"

-  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.30 น. ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับองค์ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

 

>> ดาวน์โหลดเอกสาร

>> ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ สามารถเบิกค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ และไม่ถือเป็นวันลาที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
       โทรศัพท์ 081-7171798
 

 


  • วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561

| งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าสา'สุข ประจำปี 2561

-  เวลา 09.00 น. ภาคเช้า/กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ณ สนาม Soccer cube กังสดาล ขอนแก่น
-  เวลา 18.00 น. ภาคเย็น/กิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ชาวสา'สุข ณ ลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ 


>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
น้องฟีฟ่า(นายกสโมฯ)  โทร. 087-7757129
น้องลัก(กก.สโมฯ)        โทร. 080-4749948
น้อยมาย(กก.สโมฯ)      โทร. 095-2596428
น้องเมฆ(กก.สโมฯ)       โทร. 089-6596816