ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 (รอบ 2) | สม. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | วท.ม. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับสมัครวันนี้ถึง 30 เม.ย. 2562

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 (รอบ 2)

*ไม่มีผลทดสอบ/สอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษสามารถสมัครได้*

  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ภาคปกติและโครงการพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รับ 35 คน

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาคปกติ รับ  7  คน

>> ช่วงเวลายื่น/ส่งเอกสารสมัคร  1  มีนาคม – 30  เมษายน  2562

>> สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  11  พฤษภาคม  2562

>> สมัครทางเว็บไซต์  https://bit.ly/2r7Jz8X

>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อนามัยสิ่งแวดล้อม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.