ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. การสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2763/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2562) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    เรื่อง กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2562) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    เรื่อง คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 3/2562) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5. คำสั่งคณะกรรมการสรรหาคณบดีณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 1/2562) ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
6. พระราชบัญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคณบดี
7. ข้อบังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558

<<ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด>>