ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ครั้งที่ 3 "การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย" ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2562 นี้

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการความท้าทายทางสุขภาพเพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 "การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย" (The 3rd National and Internaltional Conference on Health Challenge in Sustainable Development Goals: Health Screening and Surveillance: PM 2.5, Cancer and Suicide) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://acep.kku.ac.th/home