ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563)

  • ช่วงเวลายื่น/ส่งเอกสารสมัคร  ระหว่างวันที่  1 มีนาคม – 30  เมษายน  2563

  • สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่  9  พฤษภาคม  2563

  • สมัครทางเว็บไซต์  https://gs.kku.ac.th