ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. รับสมัครผู้สนใจ(ผู้ว่างงาน/ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/แรงงานทั้งในและนอกระบบ/แรงงานคืนถิ่น)เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)" (สมัครออนไลน์บัดนี้ถึง ส.ค. 2563) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

>> ลงชื่อสมัครอบรมฯ คลิกที่นี่!

>> คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้ว่างงาน/เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/เป็นแรงงานในระบบ,นอกระบบ/แรงงานคืนถิ่น ที่ไม่มีรายได้
  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุมาอย่างน้อย 2 ปี

>> รุ่นที่รับสมัครและช่วงเวลาการรับสมัคร/ฝึกอบรม

1. วัน/เวลาในการจัดฝึกผบรม จำนวน 4 รุ่น ภาคทฤษฎี จำนวน 23 ชั่งโมง และปฏิบัติ 22 ชั่วโมง รวมจำนวน 45 ชั่วโมง วันละ 6 ช.ม. เป็นเวลา 7.5 วัน และฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรอครอบครัวในชุมชน(On the job training) อีก 7 วัน ๆ ละ 6 ช.ม. คิดเป็น 42 ช.ม.  รวมทั้งสิ้น 87 ช.ม.
โดยอาจได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการวันละ 300 บาท หรืออาจไม่ได้ค่าตอบแทน  ดังนี้

รุ่นที่

ช่วงรับสมัคร

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

การฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

ประเมินผลมอบประกาศฯ

รุ่นที่ 1

ก.ค.2563

3 ส.ค.2563 – 13 ส.ค.2563

17 ส.ค.- 25 ส.ค.2563

17 ก.ย.2563

รุ่นที่ 2

ก.ค.2563

17 ส.ค.2563 -26 ส.ค.2563

1 ก.ย.- 10 ก.ย.2563

17 ก.ย.2563

รุ่นที่ 3

ส.ค.2563

1 ก.ย.2563 -10 ก.ย.2563

14 ก.ย.- 22 ก.ย.2563

15 ต.ค.2563

รุ่นที่ 4

ส.ค.2563

14 ก.ย.2563 -23 ก.ย.2563

28 ก.ย.-7 ต.ค.2563

15 ต.ค.2563

2. จำนวนทั้งสิ้นภาคทฤษฎี จำนวน 23 ชั่งโมง และปฏิบัติ 22 ชั่วโมง รวมจำนวน 45 ชั่วโมงเรียนวันละ 6 ช.ม. เป็นเวลา 7.5 วันและฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือครอบครัวในชุมชน (On the job training) 7 วัน ๆ ละ 6 ช.ม. คิดเป็น 42 ช.ม.  รวมทั้งสิ้น 87 ช.ม.
โดยอาจได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการวันละ 300 บาท หรืออาจไม่ได้ค่าตอบแทน  โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง/แรงงานจังหวัด ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ รับเงินเดือนๆ ละ 9,000 บาท

รายละเอียดโครงการตามไฟล์.pdf ที่แนบมาพร้อมนี้