ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม" (เปิดรับสมัครรอบแรก ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64-31 ม.ค. 65)

  • สมัครทางเว็บไซต์  https://gs.kku.ac.th
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.