ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 1. ขอให้นักศึกษาเข้ามารายงานตัวในช่วงเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นักศึกษา กรอกลำดับที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ก่อนเข้ารายงานตัวในระบบ Zoom เช่น (15.นายขยัน หมั่นเพียร, 30.นางสาวตั้งใจ เรียนดี)

** สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น.

** ให้นักศึกษาส่งเอกสารการตรวจร่างกาย ภายในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตาม Link https://kku.world/7l804

2. กรณีที่มีปัญหาในการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้นักศึกษาติดต่อ คุณธิรดา (งานวิชาการ)  เบอร์โทร 081-7177871

3.  ให้นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่าน Link Zoom แยกตามสาขาวิชา ดังนี้

     3.1 สาขาวิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

           Join Zoom Meeting

             https://kku-th.zoom.us/j/96257181030?pwd=ZDg1MlFLNklZb1MwQ1lIQWFBbjJ0Zz09

             Meeting ID: 962 5718 1030

             Passcode: 678521

     3.2 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

           Join Zoom Meeting

           https://kku-th.zoom.us/j/92396492754?pwd=cFQ2R3NNWnNnWWNpV2RvVllrdDlUdz09

           Meeting ID: 923 9649 2754

           Passcode: 806274

      3.3 สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)

         Join Zoom Meeting

          https://kku-th.zoom.us/j/99891193106?pwd=bjFkcndscVNtd0tBNHExUkdTbFVNQT09

          Meeting ID: 998 9119 3106

          Passcode: 475689