ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 โควตาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 2 โควตาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ขอให้นักศึกษาเข้ามารายงานตัวในช่วงเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้นักศึกษา กรอกลำดับที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา ตามประกาศรายชื่อ ก่อนเข้ารายงานตัวในระบบ Zoom Meeting

 เช่น (15.นายขยัน หมั่นเพียร, 30.นางสาวตั้งใจ เรียนดี)

สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.(เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

**ส่งเอกสารหลักฐาน (สำเนาใบแสดงผลการเรียน/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/เอกสารการตรวจร่างกาย) ให้ Upload เอกสารผ่าน Google ฟอร์ม https://kku.world/wafq3 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565ก่อนเวลา 16.00 น.(หากไม่ส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

2. กรณีที่มีปัญหาในการเข้าสอบสัมภาษณ์ให้นักศึกษาติดต่อ คุณธิรดา (งานวิชาการ)  เบอร์โทร 081-7177871

3. ให้นักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่าน Link Zoom แยกตามสาขาวิชา ดังนี้

     3.1 สาขาวิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม***

Topic: สอบสัมภาษณ์ รับเข้า ป.ตรี สาขาวิชา Envi.
Time: Apr 20, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/94892245794?pwd=TkgyZ01UM3N3NDF0ekVSdkdVd1hnZz09
Meeting ID: 948 9224 5794
Passcode: 129094

ประกาศรายชื่อ อนามัยสิ่งแวดล้อม --->  https://kku.world/7zha0

 

     3.2 สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย***

Topic: สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตาฯ 65 ป.ตรี -สาขา Occ

Time: Apr 20, 2022 08:00 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/5344387560?pwd=MytjcytBU0xUV0ZLK2JwMzlsYzhGZz09

Meeting ID: 534 438 7560

Passcode: 743993

ประกาศรายชื่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย --->  https://kku.world/isa8n

 

       3.3 สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)***

Topic: สอบสัมภาษณ์ป.ตรี (เอกคู่)

Time: Apr 20, 2022 08:30 AM Bangkok

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/98003563271?pwd=czhrL09hd0xMRjFERitVQWJOL1R3dz09

Meeting ID: 980 0356 3271

Passcode: 660311

ประกาศรายชื่อ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) --->  https://kku.world/jt2s0