ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2562-2563 (Fall 2019 และ Spring 2020) ณ ประเทศญี่ปุ่น (สมัคร 25 เม.ย. 62 | 15 พ.ย. 62)

Exchange Program at Saga University, Japan

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saga University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2562-2563 (Fall 2019 และ Spring 2020) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการแลกเปลี่ยนมี 2 ประเภท ดังนี้

1. SPACE-E Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นที่ 3 ขึ้นไป โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 530, IELTS 5.5, TOEFL iBT 72, CEFR B2, TOEIC 740

2. General Exchange Student สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ N1 สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรม ได้ที่

http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space.html (Japanese)

http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html (English)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

1. SPACE-E Program  http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space-e.html

2. General Exchange Student  http://www.irdc.saga-u.ac.jp/ja/interest/space-j.html

 

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ

- ผู้สมัคร โปรแกรม Fall 2019  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 เมษายน 2562

- ผู้สมัคร โปรแกรม Spring 2020 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

โดยผู้สนใจ ต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด แต่ไม่เกิน 3 ราย ไปยัง Saga University และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่ไม่มีผลสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาตามที่กำหนด