ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

ปชส. : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (Spring 2021) หมดเขตรับสมัคร 5 ต.ค. 2563

Saitama University ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student for 2021 Spring (ระยะสั้น) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติอื่นๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและแบ่งปันมุมมองที่แตกต่าง อีกทั้งได้รับความรู้พื้นฐานของการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นโดยตรง ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – วันที่ 15 มิถุนายน 2564 (1 ภาคการศึกษา)     

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
3. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษา ณ Saitama University ได้ ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้ และต้องเข้าร่วม   ตลอดหลักสูตรของโครงการ
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้งนี้จะต้องได้รับการทดสอบภาษาญี่ปุ่นหากลงใน  รายวิชาที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียน
5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้
6. มีความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี
7. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ได้

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบ
1. Insurance
2. Domestic Travel
3. Airfare and living expenses
4. Accommodation

หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2563

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครอย่างละเอียดรอบคอบ และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

>>รายละเอียดและเอกสารดาวน์โหลด<<